Tim Mạch – Huyết Áp

Chụp KUB cho kết quả ghi “bóng sỏi niệu quản” nghĩa là gì?

Thưa BS, Thận phải của tôi ứ nước độ 1 độ 2 – mổ sỏi niệu quản phải (mổ hở). Giấy ra viện: BS mổ lấy sỏi niệu quản đặt Sonde JJ, hẹn tái khám 2 tuần. Trước khi xuất viện, BS điều trị cho chụp KUB có kết quả: bóng sỏi niệu quản phải.